Powrót
Polityka prywatności
Polityka prywatności
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PRASOWEGO MODIVO S.A.
 
1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
3. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?
4. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?
5. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
6. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?
7. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
8. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?
9. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?
10. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.
11. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
12. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD GRUPY?
13. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności serwisu prasowego MODIVO S.A. („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników serwisu prasowego MODIVO S.A. (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania serwisu  prasowego MODIVO S.A. („Serwis”), a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest spółka MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000541722; NIP 9291353356; BDO 000031285; REGON 970569861; o kapitale zakładowym: 2 008 001,00 zł, wpłaconym w całości („Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: info@eobuwie.pl lub numerem telefonu: (+48) 68 422 84 04, 0 801 002 024 oraz 507 599 050 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: iod@eobuwie.com.pl.

3. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- działań marketingowych Administratora lub spółek z tej samej grupy kapitałowej – prowadzenie komunikacji, by przekazywać Ci informacje prasowe mogące stanowić informację handlową spółki MODIVO S.A., poprzez przedstawianie informacji o naszych inicjatywach, w tym promowanie przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią, w związku z wyrażoną przez Ciebie uprzednią zgodą na otrzymywanie informacji handlowej;
- działań marketingowych Administratora, spółek z tej samej grupy kapitałowej lub partnerów (podmioty wymienione w pkt [.] Polityki Cookies) - analizowanie w sposób uproszczony Twojej aktywności związanej z wysyłaną do Ciebie informacją prasową, dzięki czemu możemy lepiej dostosować wysyłane treści do Twoich zainteresowań zawodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z tej samej grupy kapitałowej lub partnerów);
- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, abyśmy mogli się z Tobą skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na komunikację lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

5. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności dostawcy usług hostingu, oprogramowania lub usług teleinformatycznych którzy wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Na powyższych zasadach Twoje Dane Osobowe mogą być przekazane również spółkom MODIVO S.A., wskazanym w pkt XIII poniżej.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w części II punkcie 11 Polityki Cookies.

6. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych są zapewniane przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA, niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Użytkownik Serwisu ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

7. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje, w każdym czasie, prawo do:
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów użytkownika Serwisu).
 
8. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

 Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z użytkownikiem Serwisu na odległość (np. wiadomość e-mail, sms).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty z MODIVO S.A., działalnością komercyjną, mogą być przesyłane do użytkownika Serwisu w związku z prowadzoną przez niego działalnością prasową, po wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

9. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
- certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są Dane Osobowe.

10. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

11. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:
- zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
- rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

12. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD GRUPY?

W skład Grupy eobuwie.pl wchodzą spółki:
- MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze;
- eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
- eschuhe.de GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy);
- eschuhe.ch GmbH z siedzibą w Zug (Szwajcaria);
- eobuv.cz s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy);
- Branded Shoes & Bags z siedzibą w Zielonej Górze.
 
13. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?
 
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 21.10.2020
Powrót